fbpx
Reglementări Fiscale: Ce trebuie să știe IMM-urile din Moldova

Reglementări Fiscale: Ce trebuie să știe IMM-urile din Moldova

Reglementările fiscale reprezintă un aspect vital pentru orice întreprindere, indiferent de dimensiunea sau domeniul de activitate. În Republica Moldova, IMM-urile se confruntă cu o serie de obligații fiscale și reguli specifice pe care trebuie să le respecte pentru a evita eventualele penalități sau probleme de conformitate. Este important ca antreprenorii și managerii să înțeleagă corect aceste reglementări și să le aplice în mod corespunzător pentru a-și asigura o funcționare legală și eficientă a afacerii lor.

Prin intermediul acestui ghid, ne propunem să clarificăm aspectele cheie ale reglementărilor fiscale pentru IMM-uri în Moldova și să oferim sfaturi practice pentru a gestiona corespunzător obligațiile fiscale și contabile.

LEGEA CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT
ȘI ÎNTREPRINDERI NR. 845/1992

Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociațiile
acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Munca efectuată conform contractului (acordului) de muncă încheiat nu este considerată antreprenoriat.

CODUL FISCAL AL REPUBLICII
MOLDOVA NR. 1163/1997

Activitate de întreprinzător, afacere (business) – orice activitate conform legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de
muncă, desfășurată de către o persoană, avînd drept scop obținerea venitului, sau, în urma desfășurării
căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit.

Aceste două definiții fac diferențierea serviciilor prestate conform contractului de muncă, care se impozitează în cazul dacă angajatorul este înregistrat în Republica Moldova, aceasta diferențierea o să fie utilizată pe parcursul acestui ghid.

LEGISLAȚIA FISCALĂ ACTUALĂ

Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, prevăzute de Codul Fiscal al Republicii Moldova, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.

 • Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal Nr. 1164/1997
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal Nr. 1417/1997
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal Nr. 1056/2000
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV al Codului fiscal Nr. 1054/2000
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal Nr. 408/2001
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal Nr. 94/2004
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal Nr. 68/2005
 • Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal Nr. 317/2006
 • Codul Vamal al Republicii Moldova RM, Nr. 95/2021;
 • Lege privind plata pentru poluarea mediului Nr. 1540/1998
 • Tratate pentru evitarea dublei impuneri (peste 50 țări)
 • Lege cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe Nr. 1466/1998
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor Nr. 141/2019
 • Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit Nr. 693/2018
 • Hotărârea Guvernului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte Nr. 246/2010
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări Nr. 697/2014
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată Nr. 93/2013

Totodată, în cazul în care, antreprenorul planifică să aibă angajați, acesta trebuie să țină cont de următoarele acte legislative:

 • Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154/2003
 • Legea privind sistemul public de asigurări sociale Nr. 489/1999
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2XXX
 • Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2XXX
 • Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale Nr. 289/2004
 • Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1585/1998
 • Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de
 • asigurare obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1593-XV din 26.12.2002
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu Nr. 426/2004
 • Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real Nr. 165/2010
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2XXX
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă Nr. 108/2005

SISTEMUL DE TAXE ȘI IMPOZITE

 • Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ține de efectuare unor acțiuni determinate și concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcții de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.
 • Taxa este o plată obligatori cu titlu gratuit, care nu este impozit.

👈Sistemul de impozite și taxe în Moldova poate fi vizualizat în următoarea schemă:

IMPOZITUL PE VENIT: este o obligație financiară aplicată auspra anumitor surse de venituri. El poate fi sub următoarele forme:

 • Taxa pe valoare adăugată – obligațiune financiară aplicată asupra plusului de valoare generat în procesul vînzării bunurilor și serviciilor
 • Acciza – obligațiune financiară aplicată asupra unor anumite mărfuri, spre exemplu: benzina și motorina, țigări, alcool, parfumuri, automobile
 • Taxe rutiere – ansamblu de taxe percepute pentru utilizarea și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii rutiere
 • Taxa vamală – taxă aplicată la importul anumitor mărfuri cu scopul regularizării comerțului intern

Impozite și taxele locale, care sunt percepute direct la Bugetul Autorităților locale (primării):

 • Impozitul pe bunurile imobiliare – este un impozit aplicat asupra posesiei sau folosinței imobilelor, terenurilor etc.
 • Taxele pentru resursele naturale – este o taxă aplicată asupra dreptului de extragere a zăcămintelor și resurselor naturale.
 • Taxa pentru amenajarea teritoriului – este o obligație financiară percepută pentru dezvoltarea infrastructurii localităților.
 • Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)– este o taxă aplicată asupra dreptului de difuzare a publicității în mediul public, cum ar fi: radio, TV, cinematografe.
 • Taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii – este o taxă aplicată asupra dreptului de amplasare anumitor unități comerciale sau de prestare a serviciilor, cum ar fi: magazine, cafenele, stații de deservire auto, hoteluri etc.
 • Alte impozite și taxe.

Aplicarea legislației fiscale este diferențiată și depinde de forma organizatorică juridică în care este efectuată activitatea de întreprinzător. Ca rezultat, pentru a înțelege consecințele fiscale toată activitatea de întreprinzător poate fi clasificată după următoarele criterii:
I) Efectuată individual de către persoană fizică fără angajarea personalului vs cu angajarea personalului;
II) Efectuată la export (pentru clienții aflați în afara Republicii Moldova) vs pe piața locală;
III) Activitatea în domeniul comerțului (cu ridicata / amănuntul) vs prestarea serviciilor vs efectuarea lucrărilor (construcții, reparații).

SISTEMUL DE TAXE ȘI IMPOZITE

STRATEGII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU REDUCEREA RISCULUI FISCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Reducerea riscului fiscal în Republica Moldova implică o serie de strategii și recomandări pe care întreprinderile le pot adopta pentru a gestiona mai eficient aspectele fiscale și pentru a evita potențialele probleme cu autoritățile fiscale. Iată câteva dintre acestea:

 • Consultarea cu un Expert Fiscal: Colaborarea cu un consultant fiscal sau un contabil specializat în legislația fiscală din Republica Moldova poate ajuta întreprinderile să înțeleagă mai bine regulile fiscale și să identifice strategii de optimizare fiscală.
 • Monitorizarea Legislației Fiscale: Fiți la curent cu orice modificări ale legislației fiscale și asigurați-vă că operațiunile dumneavoastră sunt în conformitate cu noile reglementări. Acest lucru vă poate ajuta să evitați amenzi și penalizări fiscale.
 • Gestionarea Corectă a Documentelor: Păstrați evidența corectă a tuturor tranzacțiilor și documentelor financiare. Asigurați-vă că declarațiile fiscale și rapoartele sunt întocmite corect și în conformitate cu cerințele legale.
 • Optimizarea Structurii de Afaceri: Analizați structura de afaceri și identificați modalități de optimizare a impozitului pe profit, TVA-ului și altor taxe. Utilizați eficient facilitățile fiscale disponibile și respectați regulile fiscale pentru a minimiza riscurile fiscale.
 • Evaluarea Riscurilor Fiscale: Identificați și evaluați riscurile fiscale potențiale la care este expusă afacerea dumneavoastră. Dezvoltați strategii pentru minimizarea acestora și implementați măsuri de gestionare a riscurilor fiscale.
 • Formare Continuă: Asigurați-vă că personalul responsabil de aspectele fiscale este bine pregătit și înțelege în mod corespunzător legislația fiscală și procedurile fiscale relevante. Asigurați-vă că personalul este la curent cu orice modificări legislative sau reglementări fiscale.
 • Transparență și Cooperare: Mențineți o relație deschisă și transparentă cu autoritățile fiscale. Răspundeți prompt la solicitările acestora și colaborați cu ei pentru a evita controalele
  fiscale și problemele ulterioare.

STUDII DE CAZ ȘI EXEMPLE PRACTICE RELEVANTE PENTRU IMM-URI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 1. Posibilitatea alegerii regimului de impozitare cu impozitul pe venit pentru subiecții IMM;
  • IMM, în cazul dacă nu sunt înregistrați în calitate de plătitori TVA, cu excepția întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești, au dreptul să aleagă regimul de impozitare cu impozitul pe venit de 4% din totalul veniturilor (cu anumite excepții) înregistrate în evidența contabilă. Achitarea impozitului se efectuează trimestrial, în funcție de venitul realizat.
 2. Facilitate la achitarea impozitului pe venit din activitatea antreprenorială (12%) în cazul profitului reinvestit;
  • Subiecții IMM, care au ales regimul de impozitare general stabilit, adică 12% din profitul întreprinderii, au posibilitatea de a fi exonerați de plata impozitului pe venit pentru perioada 2023-2025 dacă reinvestesc profitul în activitatea întreprinderii. În acest caz, impozitul pe venit se achită atunci cînd are loc distribuirea și plata dividendelor asociaților.
 3. Lipsa obligației de calcul și achitare a TVA, pînă la atingerea plafonului stabilit pentru înregistrarea în calitate de plătitor TVA:
  • Subiecții IMM aplică regimul aferent TVA, adică au obligația de calcul și plată a TVA doar în cazul atingerii plafonului de 1,2 mln. MDL. Dreptul la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA se păstrează indiferent de volumul și natura activității antreprenoriale.
 4. Raportarea simplificată a obligațiilor fiscale:
  • În cazul utilizării regimului impozitului pentru subiecții IMM, nu este necesar de ajustat veniturile și cheltuielile în scopuri fiscale pentru a calcula obligația fiscală cu privire la impozitul pe venit. Situațiile financiare prezentate de subiecții IMM sunt completate în formă simplificată, fără a desfășura informații în note specifice.
 5. Facilități, scutiri și reduceri la taxele locale:
  • În funcție de deciziile autorităților locale, sunt acordate anumite facilități, scutiri și reduceri la unele taxe locale subiecților IMM. Spre exemplu în mun. Chișinău, pentru primul an de activitate este prevăzută o reducere de 50% la plata taxei pentru unități comerciale în cazul magazinelor on-line.
 6. Caracterul consultativ al controalelor de Stat pentru primii 3 ani de activitate:
  • În caz dacă o încălcare a legislației fiscale nu poartă un caracter contravențional sau penal, subiecților IMM nu se aplică amenzi din partea autorităților competente.
 7. Efectuarea controalelor financiar-fiscale de fond nu mai des decît o dată în 3 ani:
  • Controalele financiar-fiscale de fond (totale), în special efectuate de SFS, nu pot fi efectuate mai des decît o dată în 3 ani la subiecții IMM.

RESURSE SUPLIMANTARE UTILE PENTRU IMM-URI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Există o serie de resurse și instituții care oferă suport și asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în Republica Moldova. Acestea includ:

1. Alianța întreprinderilor mici și mijlocii;
2. Organizația pentru dezvoltarea antreprenorialului;
3. Agenția pentru intervenții și plăți în agricultură;
4. Fondul de garantare a creditelor pentru IMMuri;
5. Ministerul dezvoltării economice și digitalizării;
6. Centrele de excelență în domenii specializate;

Concluzii

 • Complexitatea Reglementărilor Fiscale: Sistemul fiscal din Republica Moldova este complex și poate fi dificil de navigat pentru IMM-uri, necesitând o bună înțelegere a legilor și reglementărilor fiscale.
 • Provocări pentru IMM-uri: IMM-urile se confruntă frecvent cu provocări legate de resursele limitate și lipsa de expertiză specifică, ceea ce poate afecta conformitatea fiscală și, în consecință, competitivitatea și creșterea afacerilor.
 • Necesitatea Educației Fiscale: O educație fiscală adecvată și accesul la informații relevante sunt esențiale pentru îmbunătățirea conformității fiscale și reducerea riscurilor asociate.
 • Beneficiile Conformității: Respectarea reglementărilor fiscale aduce beneficii semnificative, inclusiv evitarea penalităților și îmbunătățirea relației cu autoritățile fiscale, facilitând accesul la diverse facilități și stimulente fiscale.

Recomandări pentru IMM-uri

 • Educație și instruire Continuă: Investiți în formarea continuă a personalului responsabil cu contabilitatea și fiscalitatea pentru a asigura o bună înțelegere a modificărilor legislative și a obligațiilor fiscale. Participați la seminare, workshop-uri și cursuri de actualizare fiscală.
 • Consultanță Fiscală: Apelați la consultanți fiscali sau firme specializate pentru a obține sfaturi profesionale și pentru a evita greșelile costisitoare. Un expert fiscal vă poate ajuta să navigați complexitatea reglementărilor fiscale și să identificați oportunități de optimizare fiscală.
 • Automatizarea Proceselor Fiscale: Implementați sisteme informatice care să automatizeze procesele contabile și fiscale. Aceasta poate reduce erorile și poate facilita conformitatea cu reglementările fiscale, economisind timp și resurse.
 • Planificare Fiscală: Elaborați strategii de planificare fiscală pentru a maximiza eficiența fiscală și pentru a beneficia de deduceri și facilități fiscale disponibile. O planificare atentă poate ajuta la optimizarea obligațiilor fiscale și la reducerea costurilor.
 • Monitorizarea Schimbărilor Legislative: Urmăriți constant modificările legislative și adaptați-vă rapid la noile reglementări pentru a evita penalitățile și sancțiunile. Rămâneți informați prin abonamente la publicații fiscale, participarea la evenimente de profil și consultarea periodică a site-urilor oficiale.
 • Utilizarea Resurselor și Ghidurilor Suplimentare: Folosiți resursele oferite de autoritățile fiscale, cum ar fi ghidurile și seminarele. Acestea pot oferi informații valoroase și actualizate despre obligațiile fiscale și cele mai bune practici.
 • Evaluări și Audituri Interne: Realizați periodic evaluări și audituri interne pentru a identifica și corecta eventualele neconformități fiscale înainte ca acestea să devină probleme majore. Acest proces vă poate ajuta să mențineți o conformitate continuă și să evitați surprizele neplăcute.
 • Participarea la Rețele și Asociații: Participați la rețele și asociații profesionale care oferă sprijin și informații privind practicile fiscale și conformitatea. Aceste platforme pot oferi oportunități de învățare și de schimb de experiență cu alți antreprenori.

Implementarea acestor recomandări vă poate ajuta să navigați mai eficient complexitatea sistemului fiscal din Republica Moldova și să minimizați riscurile fiscale, asigurând astfel o creștere durabilă și conformă cu legislația în vigoare.

Versiunea: 1, mai 2024